برگزاری همایش طرح بشارت ۱۴۵۳ در استان زنجان

برگزاری همایش طرح بشارت ۱۴۵۳ در استان زنجان

برگزاری همایش طرح بشارت ۱۴۵۳با حضور 60 نفر از مربیان قرآنی آموزش و پرورش استان و نیز مربیان قرآنی طرح ملی حفظ در استان زنجان برگزار شد.

برگزاری همایش طرح بشارت ۱۴۵۳با حضور 60 نفر از مربیان قرآنی آموزش و پرورش استان و نیز مربیان قرآنی طرح ملی حفظ در استان زنجان برگزار شد.

لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.